L O A D I N G
logo

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2020 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай” А/133 тоот  тушаалаар “Чанарын баталгаажуулалтын төв”-ийг төвийн эрхлэгч-1, ахлах мэргэжилтэн-2 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.

 Тус төв нь “Чанарын баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн дагуу төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлогын баримт бичиг, Их сургуулийн хөгжлийн стратеги хөтөлбөр, “Чанарын баталгаажуулалтын гарын авлага”, “Чанарын баталгаажуулалт хийх журам”,  “Судалгааны журам”, “Хөтөлбөрийн үнэлгээний журам”-д нийцэн  үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТӨВИЙН ЗОРИЛГО:
Монгол Улсын хууль зүй, аюулгүй байдлын салбарын хүний өөцийн хөгжлийн чанарыг эрхэмлэсэн, суралцахуйн бүхий л үйл явцад чанарын удирдлагын соёлыг төлөвшүүлсэн, олон улсын чанарын стандартыг хангасан их сургууль байна.
ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТӨВИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ:
  • Их сургуулийн өөрийн үнэлгээний тайлан боловсруулах ажлыг бүрэдэхүүн, харьяа сургууль, тэнхим, профессорын баг, багш, ажилтнуудын хамт хийж гүйцэтгэх
  • Бүрэлдэхүүн, харьяа сургууль, тэнхим, профессорын багуудад сургалтын чанарын үйл явцаа сайжруулахад нь туслах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх
  • Сургалтын чанарын үндэсний болон олон улсын шалгуур, шаардлагыг Их сургуулийн үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
  • Их сургуулийн сургалтын чанарын үйл явцад хяналт-шинжилгээ хийх
  • Хөндлөнгийн үнэлгээг зохион байгуулах
  • Сургалтын чанарын мэдээллийн сан үүсгэх, Их сургуулийн удирдлага, алба, нэгжийг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлын хүрээнд 2019, 2020 онуудад бакалаврын 5, магистрын 1 хөтөлбөрүүдийг үе шаттай магадлан итгэмжлүүлж, гэрчилгээ авсан бөгөөд байгууллагын болон хөтөлбөр магадлан итгэмжлүүлэх төлөвлөгөөний дагуу бакалаврын 2, магистрын 3, докторын 1 хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.

ISO СТАНДАРТ

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.