L O A D I N G
logo

Захиргааны удирдлагын газар

Захиргааны удирдлагын газар нь Их сургуулийн хөгжлийн стратеги, чиг хандлагыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хүний нөөцийн бодлого тодорхойлох, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх,  бүрэлдэхүүн сургууль, бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн, мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Бодлого, төлөвлөлтийн алба

Бодлого, төлөвлөлтийн алба нь
 
 • Их сургуулийн хөгжлийн стратеги, чиг хандлагыг тодорхойлж, үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, нэгтгэн тайлагнах ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлтэд хяналт тавих;
 • Эрх зүйн орчинг тодорхой болгох, таатай орчин бүрдүүлэх бие бүрэлдэхүүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах;
 • Бүрэлдэхүүн сургууль, бүтцийн нэгжээс боловсруулж буй тушаал, баримт бичгийн стандарт, эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, албажуулах;
 • Төрийн захиргааны төв байгууллага, агентлаг болон дээд газарт хүргүүлэх удирдлагын баримт бичгийг хянах, нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах;
 • Их сургуулийн дотоод ажлыг зохион байгуулах, удирдан чиглүүлэх, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол, шийдвэр, Их сургуулийн захирлын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт болон өгсөн үүргийн биелэлтийг  хангуулах;
 • Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэгдсэн бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;
 • Гадаад орны ижил төрөл, мэргэжлийн их, дээд сургууль, байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээрийг хийж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Гадаад улс орон, олон улсын байгууллагын санхүүжилт бүхий төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажил, шинжлэх ухааны ололт, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи, сургалтын шинэлэг арга барилыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;
 • Мэргэжлийн болон гадаад хэлний урт богино хугацааны сургалт, бакалавр, магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрт эрдэмтэн багш, судлаач, ажилтан, сонсогч, суралцагчийг хамруулах ажлыг зохион байгуулах;
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын цар хүрээг нэмэгдүүлэх, сургалтын үйл  ажиллагааг дэмжихэд түлхэц өгөх зорилгоор гадаад орны ижил төстэй их, дээд сургууль, байгууллагатай харилцан туршлага солилцох, хамтарсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хийх, хурал, семинар, сургалтыг зохион байгуулах;
 • Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, журмыг баримтлан Их сургуулийн нууцад холбогдох баримт бичиг, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих;
 • Их сургуулийн хэмжээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийг сурталчлах, нийтийн албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, урьдчилсан мэдүүлэг, мэдэгдэл тайлбарыг хүлээн авч баталгаажуулах, цахим бүртгэл хөтлөх, тайлан мэдээг нэгтгэн гаргаж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;
 • Удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах, баримт бичгийг стандартын дагуу бүрдүүлэх, хяналт тавих, бүртгэх, ангилах, хүлээн авах, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, гадагш илгээх, хадгалах, ашиглах ажлыг удирдан зохион байгуулах, нэгдсэн мэдээ тайлан гаргах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах;
 • Баримт бичгийг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу ангилан төрөлжүүлэх, хэрэг бүрдүүлэх, байнга болон түр хадгалах баримтыг архивд хүлээж авах, ашиглах, хадгалах, хамгаалах, баримтад архив зүйн боловсруулалт хийж, төрийн архивд баримт шилжүүлэн өгөх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
 • Төрийн албан хэрэг хөтлөх үндсэн заавар, эрх зүйн актыг баримтлан хэвлэмэл хуудасны хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтад хяналт тавих чиг үүрэгтэй ажилладаг.
 

Хүний нөөцийн алба

Хүний нөөцийн алба нь
 
 • Төрийн албаны тухай хуулийн хүрээнд Их сургуулийн хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох;
 • Албан тушаалын сул орон тоонд сонгон шалгаруулалтыг тусгай комиссын бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулж;  чадахуйн болон шатлан дэвших зарчмыг хэрэгжүүлэх;
 • Албан хаагч, ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх;
 • Албан хаагч, ажилтныг албан тушаалд томилох, шилжүүлэх, дэвшүүлэх, шагнаж урамшуулах, цол олгуулах, чөлөөлөх, халах, хариуцлага тооцох;
 • Албан хаагч, ажилтныг мэргэшүүлэх, давтан сургах, чадваржуулах, ажлын байран дээр дадлагажуулах сургалтыг  үе шаттай  зохион байгуулах;
 • Төрийн албаны төв байгууллагаас баталсан зааврын дагуу албан хаагч, ажилтны хувийн хэрэг, мэдээллийн санг хөтлөх, баяжилт, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтыг хариуцах;
 • Хүний нөөцийн чиглэлээр Их сургуулийн удирдлагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, санал, албан бичгийг хүлээн авч, шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Хүний нөөцийн судалгаа, мэдээ тайланг нэгтгэн гаргаж, удирдлагыг мэдээллээр хангаж, тайлагнах;
 • Их сургуулийн хүний нөөцийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгохтой холбоотой асуудлаар  санал, дүгнэлт танилцуулах, бодлогын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, журам боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах ажлыг  зохион байгуулах;
 • Албан хаагч, ажилтныг тэтгэлгээр гадаад, дотоодод урт, богино хугацааны сургалтад хамруулах, их, дээд сургууль, академид суралцуулах, гадаад, дотоод албан томилолтоор ажиллуулах;
 • Албан хаагч, ажилтантай холбоотой гарсан тушаал, шийдвэрийг бүрэлдэхүүн сургууль, бүтцийн нэгжид мэдэгдэх;
 • Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд анх орсон албан хаагчийг тангараг өргүүлэх, баталгаа гаргуулан авах ажлыг удирдан зохион байгуулах чиг үүрэгтэй ажилладаг.

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба нь:
 • Гадаад улсын ижил төрөл, мэргэжлийн их, дээд сургууль, байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийг хийж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах:
 • Гадаад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилт бүхий төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажил; 
 • Шинжлэх ухааны ололт, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи, сургалтын шинэлэг арга барилыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;
 • Мэргэжлийн болон гадаад хэлний урт богино хугацааны сургалт, бакалавр, магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрт эрдэмтэн багш, судлаач, ажилтан, сонсогч, суралцагчийг хамруулах ажлыг удирдлагаар хангаж зохион байгуулах;
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын цар хүрээг нэмэгдүүлэх, сургалтын үйл ажиллагааг дэмжихэд түлхэц өгөх зорилгоор гадаад улсын ижил төстэй их, дээд сургууль, байгууллагатай харилцан туршлага солилцох, хамтарсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хийх, хурал, семинар, сургалт зохион байгуулах ажлыг удирдлагаар хангах;  зэрэг болон бусад чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Мэдээлэл технологийн алба

Мэдээлэл технологийн алба нь:
 • Их сургуулийн програм хангамжийн хэрэгцээг судлан, шинээр хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, хэвийн ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах;
 • Их сургуулийн мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, серверийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах;
 • Их сургуулийн гадаад, дотоод сүлжээний хэвийн ажиллагаа, төлөвлөлт, суурилуулалт, аюулгүй байдлыг хангах;
 • Их сургуулийн радио холбоо, суурин утасны хэвийн ажиллагаа, засвар үйлчилгээ, аюулгүй байдлыг хангах;
 • Их сургуулийн камерын хяналтыг хэрэгцээнд нийцүүлж суурилуулалт хийх, ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангах;
 • Албан хаагчдын албаны хэрэгцээнд ашиглаж байгаа компьютер түүний дагалдах хэрэгслийн ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангах;
 • Олон нийтийн цахим сүлжээ, компьютер түүний дагалдах хэрэгсэл, програм хангамжийн зөв зохистой хэрэглээний талаар Их сургуулийн бие бүрэлдэхүүнд мэдлэг, мэдээлэл олгож, хяналт тавьж, аюулгүй ажиллагааг хангуулах;
 • Албан хаагч, ажилчдыг тухайн албан тушаалдаа нийцсэн мэдээлэл-технологийн мэдлэг, ур чадвартай эсэхийг шалгаж үнэлэх;
 • Шаардлагатай тохиолдолд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор албан хаагч ажилчдын албаны цахим хэрэгсэлд үзлэг шалгалт явуулж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор үүрэг, чиглэл өгөх;