L O A D I N G
logo

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ХҮРЭЭЛЭН

Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа нь аюулгүй байдал, дотоод хэргийн салбарт тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил гүйцэтгэх, үр дүнг салбарын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ. Тус хүрээлэн нь эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны 2 хүрээлэн, 7 төв, 1 хэлтэстэй.

Чиг үүрэг:
 • Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний болон олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, төрийн бодлогын хүрээнд эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил явуулах, технологи дамжуулах, нутагшуулах, үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын болон Их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгаа боловсруулалтын ажлыг сайжруулах талаар бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын инновацийн хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох;
 • Хүрээлэн, судалгааны төвүүдийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 • Шинжлэх ухаан, технологийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт арга хэрэгслийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх талаар санаачилгатай ажиллах, судалгааны арга зүйн сургалтыг танин мэдэхүйн сургалтыг албан хаагчдын дунд зохион байгуулах;
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгаа боловсруулалтын ажлын чанарыг дээшлүүлэх, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, багш, судлаачийн чансаа тогтоох, эрдэм шинжилгээний ажлын гүйцэтгэл тооцох ажлыг зохион байгуулах;
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын агуулга, арга хэлбэр, чиглэлийг тодорхойлж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга замыг сонгох;
 • Мэргэжлийн чиглэлээр бий болсон сүүлийн үеийн ололт, амжилт, дэвшилтэт аргыг судалгаа, боловсруулалтын ажилд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих;
 • Судалгааны мэргэшсэн баг бүрдүүлж захиалгат судалгааны ажил явуулах, сургалт, судалгааны ажлын нэгдлийг хангах, хууль сурталчлах;
 • Шинжлэх ухаан, технологийн сан, гадаад улс орон, олон улсын байгууллагын санхүүжилт бүхий төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, судлаачдыг хөгжүүлэх, эрдэмжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, мэргэжлийн ном бүтээл туурвих, үнэлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Онол-арга зүйн хянан магадлагаа бүхий сэтгүүл эрхлэн гаргах ажлыг зохион байгуулах;
Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэнгийн захирлаар доктор /Ph.D/, цагдаагийн хурандаа Т.Очирбат, эрдэм шинжилгээний ажлын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн, ахмад Ч.Цэрэнчимэг, эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч С.Солонго нар ажиллаж байна.
 

ГЭМТ ЯВДАЛ, ЦАГДАА СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН

Гэмт явдал, цагдаа судлалын хүрээлэн нь гэмт явдал, цагдаа судлалын чиглэлээр суурь болон хавсарга судалгаа гүйцэтгэх, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, хууль сахиулах болон төрийн бусад байгууллагын захиалга, гэрээгээр бодлогын судалгаа хийх, гадаад, дотоодын байгууллагатай хамтран төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, улмаар хууль зүй, криминологи, цагдаагийн эрх зүйн шинжлэх ухааныг хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, их сургуулийн болон цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнгээр дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
Чиг үүрэг:
 • Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааны стратеги, улс төр, эдийн засаг, нийгэм, эрх зүй, оюун санаа, цагдаа судлалын үндсэн асуудлаар онол, арга зүйн боловсруулалт, дүн шинжилгээ хийж, тэдгээрийн хүрээнд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг шинжлэх ухааны үндэслэлээр хангах;
 • Гэмт хэрэг илрүүлэх онол, техник, тактик, арга зүй, цагдаагийн тагнах үйл ажиллагааны онол, эрх зүйн асуудлаар судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил явуулж гэмт хэрэг илрүүлэх ажлын шинжлэх ухаан-практик, онол-арга зүйн үндсийг боловсруулах;
 • Ердийн болон онцгой нөхцөл байдал, хямралын үед нийтийн хэв журам хамгаалах онол, эрх зүй, тактик, арга зүй, цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдал, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны эрх зүй, тактикийн асуудлаар судалгаа, шинжилгээний ажил явуулж, нийтийн хэв журам хамгаалах үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэслэлийг боловсруулах;
 • Улсын хэмжээнд болон бүс нутагт гарч буй гэмт явдал, гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг судалж, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зүйг боловсруулах, криминологи прогноз гаргах;
 • Дэлхийн болон бүс нутгийн эрүүгийн нөхцөл байдал, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлүүдийг судалж цагдаагийн төв байгууллагын удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;
 • Гэмт  хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах тусгай хэрэгсэл, техник, технологийн хөгжлийн чиг хандлагыг судалж цагдаагийн төв байгууллагын удирдлагын энэ талаар баримтлах бодлого боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэслэлийг томьёолох.
Тус хүрээлэнгийн захирлаар доктор /Sc.D/, профессор Ж.Болдбаатар, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан-багш, доктор /Ph.D/, дэд профессор, цагдаагийн хурандаа Н.Ганбадрал, эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор /Ph.D/, профессор Т.Оюунчимэг, эрдэм шинжилгээний ажилтан, цагдаагийн хурандаа Н.Амарзаяа нар ажиллаж байна.

ХИЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН

Хилийн аюулгүй байдал судлалын хүрээлэн нь улсын хил, хил орчмын нутаг дэвсгэрт үндэсний язгуур ашиг сонирхолыг хангах гадаад, дотоод таатай нөхцөл бүрдүүлэх, төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, улсын хилийн халдашүй дархан байдлыг хангахтай холбоотой шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий судалгаа хийх, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх онол арга зүйг боловсруулахад чиглэгдэнэ.
Чиг үүрэг:
 • Хилийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий судалгаа хийж, үр дүнг хил хамгаалалтад нэвтрүүлэх;
 • Хил хамгаалалтад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого, Хил хамгаалах байгууллагын хэтийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар хавсарга судалгаа хийж, зөвлөмж гаргах;
 • Хил судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, түүний онол, арга зүйн үндсийг боловсруулах суурь судалгаа хийх;
 • Хил хамгаалалтын нэгдмэл тогтолцоо бүрдүүлэх, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааг уялдуулах онол, практикийг судалж, хил хамгаалалтын чадавхийг нэмэгдүүлэх санал, зөвлөмж боловсруулна.
Тус хүрээлэнгийн захирлаар доктор /Ph.D/, профессор А.Муратхан, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан-багш, дэд хурандаа М.Ганбаатар, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ахмад Ж.Болормаа, эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор /Ph.D/, профессор Ц.Ганболд нар ажиллаж байна.

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төв нь салбарын судалгаа шинжилгээний болон инновацийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлогч эрдэм шинжилгээ, туршилт-судалгааны ажил болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн профессорын судалгааны багийн үйл ажиллагааг хариуцан багш, судлаач, практик алба хаагчдын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн салбарын чиглэлээр хийж буй судалгааны ажлыг  мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажилладаг.
Чиг үүрэг:
 • Хорих болон хорихоос өөр төрлийн  ял эдлүүлэх ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын уламжлал, шинэчлэлийг харьцуулан судлах;
 • Эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох;
 • Иргэний хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ажиллагаанд хамаарах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох;
 • Сэжигтэн, яллагдагчийг цагдан хорих ажиллагааны нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ, харуул хамгаалалтын байдалд хамаарах эрх зүйн орчинг судлаж боловсронгуй болгох;
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын олон талт үйл ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтыг НҮБ-ын холбогдох дүрэм, тунхагийн агуулгад нийцүүлэх чиглэлээр судалгааны ажил хийх;
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын чиглэлээрх эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд тулгуурлан ном, гарын авлага,сурах бичиг гаргаж нийтийн хүртээл болгох.
Тус төвийн эрхлэгчээр доктор /Ph.D/, дэд профессор, хурандаа Б.Алтангэрэл, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан-багш, хошууч М.Хүрэлбат, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ахмад А.Жаргалзаяа нар ажиллаж байна.

ШИНЖЛЭН МАГАДЛАХУЙ СУДЛАЛЫН ТӨВ

Шинжлэн магадлахуй судлалын төвийн зорилго нь шинжлэн магадлахуйн салбарт байгаль, хөдөө аж ахуй, анагаах, техник, нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны арга, арга зүй, техник технологийг ашиглан суурь болон хавсарга судалгаа шинжилгээ хийж, онолын үндэслэл боловсруулах, шинжлэх ухааны дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, удирдах байгууллагад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
Чиг үүрэг:
 • Гэмт явдал судлал, шинжлэн магадлахуй судлал, криминалистикийн чиглэлээр онолын болон хавсрага судалгаа хийх;
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Шинжлэх ухааны академи, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Цагдаагийн ерөнхий газар болон хууль сахиулах бусад байгууллагуудын захиалгат судалгааны ажлыг хийж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх онол, арга зүйн үндсийг боловсруулах;
 • Шинжлэн магадлахуй судлалын эрдэм шинжилгээний ажил, төслийн судалгаа хийж хэрэгжүүлэн ажиллах;
 • Шинэ техник, технологийг шинжлэн магадлахуйн лабораторид нэвтрүүлэх боломжийг судлах, туршилт судалгааны лаборатори байгуулах;
 • "Шинжлэн магадлахуй-хууль сахиулах ажил" мэргэжлээр шинжээч, мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох;
 • Олон Улсын шинжлэн магадлауйн байгууллагуудтай холбоо тогтоон хамтран ажиллах, харилцан туршлага солилцох.
Тус төвийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан-багшаар цагдаагийн хошууч З.Сүлд, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан-багш, цагдаагийн хошууч Г.Гантулга, эрдэм шинжилгээний ажилтан, цагдаагийн дэд хурандаа О.Одонтуяа нар ажиллаж байна.

ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ТӨВ

Гамшиг судлалын төв нь төрөөс гамшиг судлалын талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөр, эрх зүйн баримт бичгийг үндэслэн гамшиг судлалын ухааны онол практикийн асуудлыг судалж үнэлэлт дүгнэлт өгч, гамшгаас хамгаалах арга замыг тодорхойлох тэдгээрийг хэрэгжүүлэх онол арга зүйг боловсруулахад чиглэгдэнэ.
Чиг үүрэг:
 • Шинжлэх ухааны академийн болон их сургуулиудын харъяа эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй судалгааны ажлын тодорхой чиглэлээр хамтран ажиллах;
 • Гамшиг судлалын шинжлэх  ухааныг  хөгжүүлж гамшгаас хамгаалах салбарт судалгаа, шинжилгээ, технологи, инновацийг нэвтрүүлэн Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд нөлөөлж буй гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад  бодитой хувь  нэмэр оруулах;
 • Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвүүдтэй хамтарч эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж эмхэтгэл, өгүүлэл нийтлүүлэх;
 • Гамшиг судлалын талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөр, эрх зүйн баримт бичгийг үндэслэн  гамшиг  судлалын ухааны онол практикийн асуудлыг судалж үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллах;
 • Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшиг судлалын хүрээлэн болон ХААИС, бусад байгууллагуудтай хамтран төсөл, судалгааны ажил хийж гүйцэтгэх;
 • Эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны ажилд дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх.
Тус төвийн эрхлэгчээр доктор (Ph.D), дэд хурандаа Н.Батсайхан, эрдэм шинжилгээний ажилтан, дэд хурандаа Г.Золжаргал нар ажиллаж байна.

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ

Аюулгүй байдал судлалын төв нь  аюулгүй байдал судлалын шинжлэх ухааны онол, практик, түүний арга зүйн нэгдлийг хөгжүүлж, суурь болон хавсарга судалгааг боловсруулж, шинжлэх ухааны дүгнэлт, зөвлөмж гаргахад оршино.
Чиг  үүрэг:
 • Аюулгүй байдал судлалыг хөгжүүлэхэд шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий судалгаа хийж, үр дүнг албанд нэвтрүүлэх;
 • Аюулгүй байдал судлалын сургалт, судалгаанд дүн шинжилгээ хийх;
 • Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, хил хязгаарын халдашгүй байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, монгол соёл, иргэншлийн аюулгүй байдал, хүн ам, удмын сангийн аюулгүй байдал тэдгээрийг хэрэгжүүлэх онол, арга зүйн үндсийг боловсруулах;
 • Хүний эрх чөлөө, үндсэн хуульт байгууллыг бататгах, хууль дээдлэх ёс, Монгол төрийн залгамж чанар, үндэсний эв нэгдэл, төрийн удирдлага, улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага, нийгмийн дэг журам, тогтвортой байдал тэдгээрийг хэрэгжүүлэх онол, арга зүйн үндсийг боловсруулах;  
 • Монгол хүний эрүүл, аюулгүй амьдрах орчин нөхцлийг хангах, хүнсний аюулгүй байдлыг баталгаажуулах, гэмт хэрэг, халдлагаас хамгаалах тэдгээрийг хэрэгжүүлэх онол арга зүйн үндсийг боловсруулах;  
 • Байгаль орчны тэнцвэрт байдал, усны нөөц, уур амьсгалын өөрчлөлт, газрын доройтол, биологийн олон янз байдлын хомстлоос сэргийлэх, орчны бохирдол, байгалийн аюулт үзэгдэл, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангах онол арга зүйн үндсийг боловсруулах;
 • Аюулгүй байдлын тогтолцоо, түүний онол, практикийн нэгдлийг судалж, санал, зөвлөмж боловсруулах.
Аюулгүй байдал судлалын төвийн эрхлэгчээр Монгол Улсын гавъяат хуульч, цагдаагийн хурандаа Д.Мөрөн, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан-багшаар доктор /Ph.D/, дэд профессор, хурандаа Ж.Өвгөнбүргэд нар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг явуулж байна.

ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙН БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ

Хууль сахиулахын боловсрол судлалын төв нь их сургуулийн үйл ажиллагааны талаар судалгаа-хөгжүүлэлтийг хийх замаар хууль сахиулахуйн боловсрол судлалыг чанарын өндөр түвшинд хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэгч, эрдэм шинжилгээ, судалгаа–боловсруулалтын ажил гүйцэтгэх түүний чанар, үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ.
            Чиг үүрэг:
 • Салбарын эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, төсөл, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, бодлогын баримт бичиг, зөвлөмж гаргах;
 • Шинжлэх ухаан, технологийн дэвшилтэт арга хэрэгслийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, шинэ мэдлэг бүтээх, сургалт, судалгааны эргэлтэд оруулах, үр ашигтай технологи дамжуулах, нутагшуулах, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, гадаад, дотоодын сургалт, судалгааны байгууллагатай холбогдох судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллах;
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнгээр ном, бүтээл туурвих, шинжлэх ухааны сурталчилгаа хийх, гадаад, дотоодын хянан магадалгаа бүхий мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл бичиж нийтлүүлэх, эрдэм шинжилгээний хурал, семинарт оролцож, илтгэл хэлэлцүүлэх.
            Тус төвийн эрхлэгчээр доктор /Ph.D/, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Мөнхдорж ажиллаж байна.

СУДЛААЧИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Судлаачийн хөгжлийн төв нь Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэнгийн судлаачдын хэрэгжүүлж буй төсөл, гүйцэтгэж буй судалгааны ажилд судалгааны арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, сургалт явуулах, заавар зөвлөгөө өгөх, судалгааны шинэ арга зүйг судалж, хүрээлэнгийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд оршино.
 
Чиг үүрэг:
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэх, төсөл, хөтөлбөр  боловсруулж хэрэгжүүлэхэд арга зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй, арга, аргачлалыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, шинэ мэдлэг бүтээх, сургалт судалгааны эргэлтэд оруулах, гадаад, дотоодын сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагатай холбогдох сургалт, арга зүйн чиглэлээр  хамтран  ажиллах;
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын залгамж халааг  бэхжүүлэх;
 • Гадаад, дотоодын хянан магадлага бүхий сэтгүүлд өгүүлэл бичиж нийтлүүлэхэд арга зүйн зөвлөгөө өгөх.
Судлаачийн хөгжлийн төвийн судалгааны арга зүйч-багшаар доктор /Ph.D/, профессор Ч.Нямсүрэн ажиллаж байна.

ИННОВАЦИЙН ТӨВ

Инновацийн төв нь аюулгүй байдал, дотоод хэргийн салбарт тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн шинэ мэдлэгийг бий болгох, түүнийг практикт нэвтрүүлэхэд  чиглэгдэнэ.
Чиг үүрэг:
 • Их сургуулийн инновацийн бодлогыг тодорхойлох чиглэлээр төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого, инновацийн талаар баримтлах бодлого, бусад холбогдох баримт бичигт нийцүүлэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, шинжлэх ухаан-практикийн нэгдлийг хангах, инновацийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, зохион байгуулалтыг сайжруулах;
 • Инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлэх чиглэлээр салбарын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн шинэ мэдлэг, бүтээлч санааг эрэлхийлэх, нээн гаргах, зохион бүтээх, патентжуулах, турших, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд Их сургуулийн албан хаагчдад арга зүй, зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх;
 • Инновацийн дэд бүтцийг бий болгох, хөгжүүлэх чиглэлээр шинийг санаачлагчдын клуб, танхим, дундын оффис, зохион бүтээх товчоо, туршилтын лаборатори, инновацийн /гарааны/ компани, менежментийн компани, технологи дамжуулах төв зэрэг хэлбэрээр бүтцийн нэгж байгуулан ажиллуулах;
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын инновацийн хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тайлагнах;
 • Инновацийн соёлыг бий болгох, түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг явуулах, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, шинжлэх ухаан, технологийн үзэсгэлэн зохион байгуулах, оролцох;
Инновацийн төвийн эрхлэгчээр, хурандаа Б.Зулбадрах, эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны ажилтан, ахлах дэслэгч Б.Даядан-Эрмэд, эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны ажилтан-багш, дэслэгч Б.Ганзагас нар ажиллаж байна.

ХЭВЛЭЛ, РЕДАКЦИЙН ХЭЛТЭС

Хэвлэл, редакцийн хэлтэс нь их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын нэгдсэн бодлого, оюуны бүтээлийн чанар, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн редакцийн дүгнэлт гаргах, оюуны бүтээл туурвихад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, захиалгаар хэвлэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ажлыг зохион байгуулна.
Чиг үүрэг:
 • Их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны нэгдсэн бодлогод нийцүүлэн оюуны бүтээлийн чанар, хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, дүгнэлт  гаргах ажлыг зохион байгуулах, оюуны бүтээл туурвихад арга зүйн дэмжлэг  үзүүлэх;
 • Хэлтсийн албан хаагч, ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар, хэвлэлийн бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавьж ажиллах;
 • Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал хангасан орчин нөхцөлд хэвлэх ажиллагааг зохион байгуулах.
Тус хэлтсийн дарга бөгөөд ахлах редактораар цагдаагийн хошууч Б.Бямбажаргал, редактор, цагдаагийн дэд хурандаа Л.Одхүү, эх бэлтгэгч-дизайнер, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Жамсран, хэвлэгч, зураг авагч А.Бямбабаяр, дэвтэрлэгч С.Хишигбаяр нар ажиллаж байна.