L O A D I N G
logo

Сургалтын бодлого, төлөвлөлтийн газар

СУРГАЛТЫН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР


Сургалтын бодлого, төлөвлөлтийн газар нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны А/126 дугаар тушаалаар батлагдсан Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтэц, орон тооны өөрчлөлтөөр Сургалт эрхэлсэн дэд захирлын шууд удирдлагад сургалтын үйл ажиллагаа явуулахаар зохион байгуулагдсан.
Тус газар нь сургалтын нэгдсэн бодлогыг тодорхойлж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулан, захиалагч агентлаг, байгууллагын эрэлт, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бүх шатны сургалтын чанар, хөтөлбөрийн агуулга, тогтолцоо, арга хэлбэрийг олон улсын боловсролын стандартын дагуу боловсруулж хэрэгжүүлэх, чиглэлийг тодорхойлох, хөгжүүлэх, суралцагчдад ээлтэй сурах орчныг бүрдүүлэн ажиллахад бүхий л талаар дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Сургалтын бодлого, төлөвлөлтийн газар нь Гадаад хэлний сургалтын алба, Биеийн тамир, спорт-сургалтын алба гэсэн 2 албатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  
 
ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН АЛБА

            Гадаад хэлний сургалтын алба нь
  • Сонсогч, суралцагчдад анхан, дунд, ахисан түвшний гадаад хэлний мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах;
  • Захиалагч байгууллагын албан хаагчдад анхан, дунд, ахисан түвшний гадаад хэлний мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах;
  • Сургалтын болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны хэрэглэгдэхүүнийг гадаад болон эх хэл рүү орчуулах.
 
БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТ-СУРГАЛТЫН АЛБА

            Биеийн тамир, спорт-сургалтын алба нь
  • Бие бүрэлдэхүүний албаны сургалт, бэлтгэлжилт, биеийн тамир, спортыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;
  • Бие бүрэлдэхүүний албаны сургалтыг явуулах, бие бялдрыг өв тэгш хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
  • Бие бүрэлдэхүүнийг биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, тэдний дунд спортын секц дугуйлан хичээллүүлэх, уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах;
  • Олимп, тив, дэлхий, олон улсын хэмжээнд өрсөлдөхүйц өндөр зэрэглэлийн тамирчдыг үе шаттайгаар бэлтгэж дасгалжуулах.