L O A D I N G
logo

Бакалавр

Оюуныг эрхэмлэгч Таныг Монгол Улсын иргэдийн амар, тайван, аюулгүй байдал, улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг сахин хамгаалах, гамшиг, осол, болзошгүй аюулаас аврах, урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг зөрчил, хууль бус үйлдлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, шинжлэн оношлох, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх төрийн жинхэнэ алба хаагчийг бэлтгэж байна.

Магистр

Дотоод хэргийн их сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн Магистр, докторын сургалтын хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэлийг 2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулж байна

Доктор

Докторын хөтөлбөрийн элсэлтийг “Магистр, докторын сургалтын журам”-аас танилцана уу.

Бусад

Мэргэжлийн боловсрол сургалт

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын элсэлтийг “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын журам”-аас танилцана уу.