БИЕИЙН ТАМИР, АЛБАНЫ БЭЛТГЭЛИЙН ТӨВ
БИЕИЙН ТАМИР, АЛБАНЫ БЭЛТГЭЛИЙН ТӨВ