L O A D I N G
logo
2019-2020 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн шалгалтын удирдамж
2019-2020 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн шалгалтын удирдамж
2020 оны төгсөлтийн шалгалтын хуваарь
2020 оны төгсөлтийн шалгалтын хуваарь
2020-2021 оны төгсөлтийн шалгалтын удирдамж
2020-2021 оны төгсөлтийн шалгалтын удирдамж
2020-2021 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн шалгалтын хуваарь
2020-2021 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн шалгалтын хуваарь
Эрх зүйн мэдлэг шалгалтын жишиг тест-ЦС, ЭЗНУС, ШШГАС, ШМИ
Эрх зүйн мэдлэг шалгалтын жишиг тест-ЦС, ЭЗНУС, ШШГАС, ШМИ
Эрх зүйн мэдлэг Цагдаагийн сургууль, Шинжлэн магадлахуйн институтын чиглэл
Эрх зүйн мэдлэг Цагдаагийн сургууль, Шинжлэн магадлахуйн институтын чиглэл
Эрх зүйн мэдлэг ШШГАС-ийн чиглэл
Эрх зүйн мэдлэг ШШГАС-ийн чиглэл
Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар ХАС
Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар ХАС
Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар ШШГАС
Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар ШШГАС
Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар ОБС
Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар ОБС
Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар ШМИ
Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар ШМИ