Үйл ажиллагааны, 2018 оны жилийн эцсийн тайлан
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, заавар журмыг хэрэгжүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажилласнаар 2017 оны Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн зөрчилгүй дүгнэлт авсан.
Үйл ажиллагааны, 2017 оны жилийн эцсийн тайлан
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, заавар журмыг хэрэгжүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажилласнаар 2016 оны Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн зөрчилгүй дүгнэлт авсан.
Үйл ажиллагааны, 2016 оны жилийн эцсийн тайлан
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, заавар журмыг хэрэгжүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажилласнаар 2015 оны Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн зөрчилгүй дүгнэлт авсан.
Үйл ажиллагааны, 2015 оны жилийн эцсийн тайлан
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, заавар журмыг хэрэгжүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажилласнаар 2014 оны Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн зөрчилгүй дүгнэлт авсан.
Үйл ажиллагааны, 2014 оны жилийн эцсийн тайлан
Санхүүгийн хэлтэс нь санхүүгийн төлөвлөлт, бүртгэл, хөрөнгө оруулалт, дотоод хяналтын нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх, Монгол улсын хууль тогтоомж, Хууль зүйн яам, Санхүү, эдийн засгийн төв байгууллагуудын болон Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий хэлтэс юм.
2018 оны санхүүгийн тайлан
Хууль сахиулах их сургуулийн 2018 оны 4-р улиралын санхүүгийн тайлан
2018 оны аудитын дүгнэлт
Хууль сахиулах их сургуулийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
Үйл ажиллагааны 2019 оны жилийн эцсийн тайлан
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, заавар журмыг хэрэгжүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажилласнаар 2018 оны Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн зөрчилгүй дүгнэлт авсан.
2019 оны аудитын дүгнэлт
Дотоод хэргийн их сургуулийн 2019 оны аудитын дүгнэлт
2019 оны 4 дүгээр улиралын санхүүгийн тайлан
Дотоод хэргийн их сургуулийн 2019 оны 4 дүгээр улиралын санхүүгийн тайлан
2020 оны санхүүгийн тайлан
Дотоод хэргийн их сургуулийн 2020 оны санхүүгийн тайлан
2021 оны батлагдсан төсөв
2021 оны батлагдсан төсөв