БИЕИЙН ТАМИР, АЛБАНЫ БЭЛТГЭЛИЙН ТӨВ

Бие бүрэлдэхүүний албаны сургалт, бэлтгэлжилт, биеийн тамир, спортыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх; Бие бүрэлдэхүүний албаны сургалтыг явуулах, би...

Элсэлт

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь оюутан элсүүлэх мэргэжил, хяналтын тоо, тухайн мэргэжлээр сурах норматив хугацаа, сургалтын төлбөр, заавал өгөх шалгалт болон шалгалтын оноо, дүнд т...