L O A D I N G
logo

УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ЗАХИРАЛ, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Ц.АЗБАЯРЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Дотоод хэргийн их сургуулийн Удирдлагын академи нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 140 дүгээр тушаалаар Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтцэд цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, хил хамгаалах, шүүхийн шинжилгээний болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын удирдах албан тушаалтныг үе шаттай бэлтгэх, давтан, мэргэшүүлэн сургах зорилготой байгуулагдсан бөгөөд өдгөө мэргэжлийн 6 профессорын багийн бүтэц, зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.
Тус академи “Хууль сахиулах удирдлага /Е10320103/” судалгааны магистрын зэрэг олгох, “Цагдаагийн стратеги-тактик, удирдлага /Е10320104/”, “Хилийн стратеги-тактик, удирдлага /Е10380202/”, “Онцгой байдлын стратеги-тактик, удирдлага /Е10320502/”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн стратеги-тактик, удирдлага /Е10320201/” мэргэжлийн магистрын зэрэг олгох сургалтаас гадна төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудын богино хугацааны сургалтыг зохион байгуулж явуулдаг. Байгуулагдснаас хойш хугацаанд магистрын сургалтад 195, давтан болон мэргэшүүлэх сургалтад 400 гаруй удирдах албан тушаалтныг суралцуулж төгсгөсөн.
Удирдахуйн шинжлэх ухааны хөгжил түүн дотроо төрийн тусгай албадын удирдлага, хөгжлийн талаарх салбар шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого баримталж, суралцагсдын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг удирдлагаар хангаж “Онолын мэдлэгээ ашиглаж чаддаг, өндөр ур чадвартай удирдах ажилтан нь байгууллагын хувьд хамгийн үнэтэй эрхэм баялаг төдийгүй байгууллагын тогтвортой хөгжил, ирээдүйг тодорхойлох гол хүчин зүйл болдог” гэж менежментийн онолоор онцлон үздэг учраас суралцагчдаа бүх талаар хөгжүүлэх, сэтгэлгээний өөрчлөлт, хандлагыг төлөвшүүлэх зорилт тавьж, гадаад дотоодын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр харилцан туршлага солилцож хамтран ажилладаг. Дурдвал: Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академи, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн стратеги судалгааны хүрээлэн, МУИС-ийн Олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль, БНХАУ-ын Тайвань суурин төлөөлөгчийн газар, БНФУ-ын элчин сайдын яам зэрэг байгууллагууд багтана.
Манай академийг зорин ирэх та бүхний өмнө үүд хаалга нээлттэй байх болно. Та бүхний ажил үйлсэд амжилт, амьдралд нь сайн сайхныг хүсье.    


ЗАХИРЛЫН АЖЛЫН АЛБА
Дотоод хэргийн их сургуулийн Удирдлагын академийн захирлын ажлын албаны чиг үүрэг нь өдөр тутмын болон сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг зохион байгуулалтын болон мэргэжлийн удирдлагаар хангахад чиглэгддэг. Тус алба нь одоо захирал – 1, сургалтын арга зүйч – 1, сургалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн – 1, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн – 1, лаборант– 1, бүгд 5 орон тоотой ажиллаж байна.
 

УДИРДАХУЙН УХААНЫ ПРОФЕССОРЫН БАГ


Удирдахуйн ухааны профессорын баг нь “Хууль сахиулах удирдлага”, “Стратеги-тактик, удирдлага” хөтөлбөрөөр Удирдлагын академид элсэн суралцаж байгаа захиалагч агентлаг, байгууллагын алба хаагчид удирдахуйн ухааны онолын мэдлэг олгох ажиллагааг судалгаанд болон асуудалд суурилсан сургалтын арга зүйгээр зохион байгуулан ажиллаж ирлээ.
Төрийн тусгай албаны үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан удирдах бүрэлдэхүүнийг бэлтгэх сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор “Хууль сахиулах удирдлага” сургалтын хөтөлбөрийг өргөтгөн удирдахуйн ухааны магистрын зэрэг олгох “Хууль сахиулах захиргааны удирдлага” хөтөлбөрийг 1,5 жилийн хугацаанд, гарагийн хэлбэрээр зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна. 
Удирдахуйн ухааны профессорын баг дээрх үндсэн сургалтуудаас гадна стратегийн болон удирдах албан тушаалтны богино хугацааны мэргэшүүлэх сургалтыг Хууль зүй, дотоод хэргийн Сайдын болон Их сургуулийн захирлын тушаалаар баталсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу жил бүр үе шаттай зохион байгуулан ажилладаг. Суралцагчдыг удирдлагын үйл ажиллагаа явуулах мэдлэг, чадвар, хандлагад суралцуулах суурь хичээлүүд менежментийн онол, төрийн онол, удирдлага, төрийн захиргааны удирдлага, хууль сахиулах удирдлага, хамтын ажиллагаа, танлайлал, мэргэжлийн ёс зүй, удирдлагын сэтгэл зүй зэрэг хичээлүүдийг зааж байна. 
Профессорын багийн профессороор доктор /Ph.D/, цагдаагийн хурандаа Д.Сундуйсүрэн, багийн дэд профессор, цагдаагийн хошууч Д.Түмэндэлгэр, багийн ахлах багшаар доктор /Ph.D/, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Булган нар ажиллаж байна.
 

ЦАГДААГИЙН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ


Цагдаагийн удирдлага, стратегийн профессорын баг нь цагдаагийн удирдах ажилтныг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах чиглэлээр байгуулагдсан тус академийн мэргэжлийн профессорын багуудын нэг бөгөөд одоо тус баг нь профессор – 1, дэд профессор – 1, ахлах багш – 1, нийт 3 орон тоотойгоор сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.
Тус профессорын баг нь “Цагдаагийн стратеги-тактик, удирдлага” мэргэжлийн магистрын болон “Хууль сахиулах удирдлага” судалгааны магистрын хөтөлбөрт цагдаагийн байгууллагын захиалгаар тус академид элсэн суралцаж байгаа алба хаагчдад цагдаагийн албаны тухай хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны удирдлага, цагдаагийн төв, нутаг, дэвсгэрийн байгууллагын удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн хичээлүүдийг заахаас гадна удирдах ажилтны нөөцөд авагдсан алба хаагчдад болон удирдах ажилтанд зориулсан богино хугацааны сургалтыг тусгай батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу тасралтгүй явуулж, мөн цагдаагийн байгууллагын удирдлагад тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замын талаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг эрхлэн явуулж байна.
Профессорын багийн профессороор, доктор /Ph.D/, дэд профессор, цагдаагийн хурандаа Б.Одбаатар, дэд профессороор доктор /Ph.D/, профессор, бригадын генерал Ц.Амгаланбаяр, ахлах багшаар доктор /Ph.D/, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Энхбаяр нар ажиллаж байна.
 

ХИЛИЙН АЛБАНЫ УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ


Хил хамгаалалтын стратеги-тактик, удирдлага мэргэжлийн боловсролын чанарыг эрхэмлэн, суралцагчдад хилийн ангийн удирдлага, зохион байгуулалтын мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлэх, ёс зүйн эерэг хандлага төлөвшүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.
Профессорын багаас зааж буй мэргэжлийн хичээлүүдийн хөтөлбөрийг тухай бүр шинэчлэн, хичээлийн баяжилтыг сайжруулан, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх
Суралцагчдад мэргэжлийн хичээлүүдээр онол, практикийн системтэй мэдлэг олгож, захирагч даргын биеэр гүйцэтгэх дадлага, чадвар олгон, тэднийг ёс зүйн эерэг хандлагатай болгох
хил хамгаалах байгууллагын захиалгаар болон шийдвэрлэвэл зохих асуудлаар эрдэм, шинжилгээ судалгааны ажлыг суралцагчдын оролцоотойгоор хийж, тэдэнд судалгааны арга зүй эзэмшүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
Тус багийн профессороор хурандаа Я.Ариунболд, дэд профессороор доктор /Ph.D/, хурандаа В.Пүрэвбаасан, ахлах багшаар, доктор /Ph.D/, академич,  хурандаа П.Баттогтох нар ажиллаж байна.
 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ

 
Онцгой байдлын удирдлага, стратегийн профессорын баг нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын удирдах ажилтныг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах чиглэлээр байгуулагдсан мэргэжлийн чиглэлийн профессорын баг юм.
Тус багийн профессороор доктор /Ph.D/, хурандаа Ц.Бямбарагчаа, дэд профессороор, дэд хурандаа Ц.Төрмандах нар ажиллаж байна.
Одоогийн байдлаар Онцгой байдлын удирдлага, стратегийн профессорын баг нь “Онцгой байдлын стратеги-тактик, удирдлага”, “Хууль сахиулах удирдлага” мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтад онцгой байдлын байгууллагын захиалгаар тус академид элсэн суралцаж байгаа алба хаагчдад гамшгаас хамгаалах тухай хуулиар хүлээсэн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн хичээлүүдийг заахаас гадна, удирдах ажилтны нөөцөд авагдсан алба хаагчдад болон удирдах ажилтанд зориулсан богино хугацааны сургалтыг тусгай батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу явуулж байна.


 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ


АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ

ДХИС-ийн Удирдлагын академийн бүтцэд “Аюулгүй байдлын удирдлага, стратегийн профессорын баг”-ийг Хууль зүйн сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/147 дугаар тушаалаар байгуулж, бүтэц орон тоог өргөтгөсөн юм. Тус баг Удирдлагын академид хэрэгжүүлж буй “Аюулгүй байдлын стратеги-тактик, удирдлага”, “Хууль сахиулахын захиргааны удирдлага”, Хууль сахиулахын удирдлага” магистрын болон докторын сургалтын хөтөлбөрт туссан “Аюулгүй байдал судлалын үндэс”, “Олон улсын харилцаа”, “Дипломат ажиллагаа”, “Судалгааны арга зүй”, “Эрх зүйн онолын хөгжлийн түгээмэл чиг хандлага”, “Мэдээллийн аюулгүй байдал”, “Хувийн аюулгүй байдал” зэрэг хичээлийг заахаас гадна удирдах албан тушаалтанд зориулсан “Аюулгүй байдлын дамжаа”, “Албан тушаалын дамжаа” богино хугацааны сургалтыг зохион байгуулж явуулдаг. Аюулгүй байдал судлал, эрх зүйн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлж, суралцагсдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг удирдлага, арга зүйгээр хангах, удирдахуйн ухааны магистрын урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 
Тус багийн профессороор доктор /Ph.D/, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Базарваань, багийн дэд профессороор дэд профессор, дэд хурандаа Г.Лхагвамаа нар ажиллаж байна.

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн удирдлага, стратеги профессорын багийн зорилго нь; Захиалагч байгууллагын хэрэгцээнд тулгуурлан сургалтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, шинэлэг арга зүйд суурилан зохион байгуулж, суралцагчдад шаардлагатай онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг олгох, зөв хандлагыг төлөвшүүлэхэд  оршино.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн удирдлага, стратегийн профессорын багийн профессороор хурандаа Б.Батболд, дэд профессороор дэд хурандаа Ч.Нэргүй, ахлах багшаар хошууч Г.Наранбаяр нар ажиллаж байгаа бөгөөд практик байгууллагад 10-20 жил удирдах албан тушаалд ажилласан туршлагатай бөгөөд өөрсдийн туршлагад тулгуурлан удирдахуйн ухаан, аюулгүй байдал, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаарх мэргэжлийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг олгох сургалтыг явуулж байна. 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн удирдлага, стратегийн профессорын баг нь сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний хүрээнд суралцагчдад эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтын талаарх мэдлэг олгох сургалтаас гадна “Команд – штабын сургалт”-ыг практик байгууллагатай хамтран нэгдсэн болон хэсэгчилсэн байдлаар зохион байгуулж, онцгой нөхцөлд ажиллах дадлага, чадвар эзэмшүүлдэг.
Багийн зүгээс Удирдлагын академийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, үе шаттайгаар хөгжүүлэхэд профессор, багш бүрэлдэхүүний мэргэжлийн ур чадвар, хандлага, хувийн хөгжил голлох үүрэгтэйг ухамсарлан, багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр багшийн хөгжлийн төв, сургалт, чанарын алба болон гадаад, дотоодын ижил төстэй сургалт, судалгааны байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд анхааран ажиллаж байна.