L O A D I N G
logo

УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ЗАХИРАЛ, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА П.БАТБААТАРЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Дотоод хэргийн их сургуулийн Удирдлагын академи нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 140 дүгээр тушаалаар Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтцэд анх цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, хил хамгаалах, шүүхийн шинжилгээний болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын удирдах алба хаагчдыг үе шаттай бэлтгэх, давтан, мэргэшүүлэн сургах зорилготой байгуулагдсан бөгөөд одоо мэргэжлийн 6 профессорын багийн бүтэц, зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.
Тус академи “Хууль сахиулах удирдлага” судалгааны магистрын зэрэг олгох, “Цагдаагийн стратеги-тактик, удирдлага”, “Хил хамгаалалтын стратеги-тактик, удирдлага”, “Онцгой байдлын стратеги-тактик, удирдлага”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн стратеги-тактик, удирдлага” мэргэжлийн магистрын зэрэг олгох сургалтаас гадна төрийн тусгай чиг үүрэгтэй байгууллагуудын удирдах албан тушаалтны мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх богино хугацааны сургалтуудыг тусгай хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулдаг.
Цаашид бид суралцагч, төгсөгчдийн залгамж холбоог дээдлэн, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлж, төгсөгч бүр академиараа бахархах “Бахархал”-ыг бий болгох, улмаар төрийн албаны шилдэг удирдах ажилтныг бэлтгэхийн төлөө шаргуу ажиллах болно.
Удирдлагын академийн үнэт зүйл болсон эрдэмтэн, профессор, багш, төгсөгч та бүхэн өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, шударга ёс, хүний эрхийг дээдлэн, албаныхаа нэр хүндийг ямагт өндөрт өргөж, цог хийморьтой байхын ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.
 

ЗАХИРЛЫН АЖЛЫН АЛБА

Дотоод хэргийн их сургуулийн Удирдлагын академийн Захирлын ажлын албаны чиг үүрэг академийн өдөр тутмын болон сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг зохион байгуулалтын болон мэргэжлийн удирдлагаар хангахад чиглэгддэг. Тус алба нь одоо захирал – 1, сургалтын арга зүйч – 1, сургалтын төлөвлөлт хариуцсан офицер – 1, төлөвлөлт хариуцсан офицер – 1, лаборант– 1, бүгд 5 орон тоотой ажиллаж байна.

УДИРДАХУЙН УХААНЫ ПРОФЕССОРЫН БАГ

Удирдахуйн ухааны профессорын баг нь “Хууль сахиулах удирдлага”, “Стратеги-тактик, удирдлага” хөтөлбөрөөр Удирдлагын академид элсэн суралцаж байгаа захиалагч агентлаг, байгууллагын алба хаагчид удирдахуйн ухааны онолын мэдлэг олгох ажиллагааг судалгаанд болон асуудалд суурилсан сургалтын арга зүйгээр зохион байгуулан ажиллаж ирлээ.
Төрийн тусгай албаны үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан удирдах бүрэлдэхүүнийг бэлтгэх сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор “Хууль сахиулах удирдлага” сургалтын хөтөлбөрийг өргөтгөн Удирдахуйн ухааны магистрын зэрэг олгох “Хууль сахиулах захиргааны удирдлага” хөтөлбөрийг 1,5 жилийн хугацаанд, гарагийн хэлбэрээр зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна. 
Удирдахуйн ухааны профессорын баг дээрх үндсэн сургалтуудаас гадна стратегийн болон удирдах албан тушаалтны богино хугацааны мэргэшүүлэх сургалтыг Хууль зүй, дотоод хэргийн Сайдын болон Их сургуулийн захирлын тушаалаар баталсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу жил бүр үе шаттай зохион байгуулан ажилладаг. Суралцагчдыг удирдлагын үйл ажиллагаа явуулах мэдлэг, чадвар, хандлагад суралцуулах суурь хичээлүүд Менежментийн онол, Төрийн онол, удирдлага, Төрийн захиргааны удирдлага, Хууль сахиулах удирдлага, хамтын ажиллагаа, Манлайлал, мэргэжлийн ёс зүй, Удирдлагын сэтгэл зүй зэрэг хичээлүүдийг зааж байна. 
Удирдахуйн шинжлэх ухааны хөгжил түүн дотроо төрийн тусгай албадын удирдлага, хөгжлийн талаарх салбар шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн судалгааны ажил явуулж, суралцагсдын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг удирдлагаар ханган ажиллаж байна.
“Онолын мэдлэгээ ашиглаж чаддаг, өндөр ур чадвартай удирдах ажилтан нь байгууллагын хувьд хамгийн үнэтэй эрхэм баялаг төдийгүй байгууллагын тогтвортой хөгжил, ирээдүйг тодорхойлох гол хүчин зүйл болдог” гэж менежментийн онолоор онцлон үздэг учраас тус профессорын баг суралцагчдаа бүх талаар хөгжүүлэх, сэтгэлгээний өөрчлөлт, хандлагыг төлөвшүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.
Профессорын багийн профессороор, цагдаагийн хурандаа Д.Сундуйсүрэн, дэд профессор, цагдаагийн хошууч Д.Түмэндэлгэр, ахлах багш, цагдаагийн дэд хурандаа Л.Ганшагай нар ажиллаж байна.

ЦАГДААГИЙН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ

Цагдаагийн удирдлага, стратегийн профессорын баг нь цагдаагийн удирдах ажилтныг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах чиглэлээр байгуулагдсан тус академийн мэргэжлийн профессорын багуудын нэг бөгөөд одоо тус баг нь профессор – 1, дэд профессор – 1, ахлах багш – 1, нийт 3 орон тоотойгоор сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.
Тус профессорын баг нь “Цагдаагийн стратеги-тактик, удирдлага” мэргэжлийн магистрын болон “Хууль сахиулах удирдлага” судалгааны магистрын хөтөлбөрт цагдаагийн байгууллагын захиалгаар тус академид элсэн суралцаж байгаа алба хаагчдад цагдаагийн албаны тухай хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны удирдлага, цагдаагийн төв, нутаг, дэвсгэрийн байгууллагын удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн хичээлүүдийг заахаас гадна удирдах ажилтны нөөцөд авагдсан алба хаагчдад болон удирдах ажилтанд зориулсан богино хугацааны сургалтыг тусгай батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу тасралтгүй явуулж, мөн цагдаагийн байгууллагын удирдлагад тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замын талаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг эрхлэн явуулж байна.
Профессорын багийн профессороор, хууль зүйн ухааны доктор /Ph.D/, дэд профессор, цагдаагийн хурандаа Б.Одбаатар, дэд профессороор хууль зүйн магистр, цагдаагийн хурандаа О.Амарсайхан, ахлах багшаар хууль зүйн магистр, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Энхбаяр нар ажиллаж байна.

ХИЛИЙН АЛБАНЫ УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ

Хил хамгаалалтын стратеги-тактик, удирдлага мэргэжлийн боловсролын чанарыг эрхэмлэн, суралцагчдад Хилийн ангийн удирдлага, зохион байгуулалтын мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлэх, ёс зүйн эерэг хандлага төлөвшүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.
Профессорын багаас зааж буй мэргэжлийн хичээлүүдийн хөтөлбөрийг тухай бүр шинэчлэн, хичээлийн баяжилтыг сайжруулан, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх
Суралцагчдад мэргэжлийн хичээлүүдээр онол, практикийн системтэй мэдлэг олгож, захирагч даргын биеэр гүйцэтгэх дадлага, чадвар олгон, тэднийг ёс зүйн эерэг хандлагатай болгох
Хил хамгаалах байгууллагын захиалгаар болон шийдвэрлэвэл зохих асуудлаар эрдэм, шинжилгээ судалгааны ажлыг суралцагчдын оролцоотойгоор хийж, тэдэнд судалгааны арга зүй эзэмшүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
Тус багийн ахлагч анхны профессороор хурандаа Я.Ариунболд, дэд профессороор хурандаа В.Пүрэвбаасан нар ажиллаж байна.
Хил хамгаалалтын стратеги-тактик, удирдлагын баг нь тус Академи анх байгуулагдсан үеэс бүтцийн нэгжид байгуулагдан, “Хил хамгаалалтын стратеги-тактик, удирдлага” мэргэжлийн диплом олгох, “Хууль сахиулах удирдлага” чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалах хосолмол сургалтын мэргэшүүлэх сургалтыг 2 жилийн хугацаатай өдрөөр явуулж, 2012-2014 онд 7, 2013-2015 онд 11, 2014-2016 онд 12, 2015-2017 онд 12, 2016-2018 онд 11, 2017-2019 онд 13, 2018-2019 онд 13 суралцагч нийт 6 удаагийн төгсөлтөөр 66 суралцагч төгсгөж, 2019-2020 оны хичээлийн жилд 19 суралцагч суралцаж байна.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ

БАГИЙН ЗОРИЛГО
Мэргэжлийн удирдлагын арга барил, ур чадвар эзэмшүүлэх, удирдах ажилтны хандлага, ёс зүйг төлөвшүүлэх;
Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагааг шинжлэх ухаан-практик ажиллагаатай хослуулан мэргэжлийн удирдлагаар хангах мэдлэг,чадвартай удирдах ажилтныг бэлтгэх, сургалтын үйл ажиллагааг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилтай хослуулахад оршино.
ПРОФЕССОРЫН  БАГИЙН ЗОРИЛТ
Профессорын багаас зааж буй мэргэжлийн хичээлийн иж бүрдлийг сургалтын стандарт, шаардлагын дагуу боловсруулан баяжилт, шинэчлэлтийг тухай бүр хийж сургалтын баазыг бэхжүүлэх;
Мэргэжлийн хичээлийг хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу технологийн зөрчилгүй зааж, суралцагчдад онол, практикийн системтэй мэдлэг олгох;
Удирдах ажилтны шалгуур, шаардлагыг хангасан мэргэжлийн удирдлагын дадал, ур чадвар эзэмшсэн төгсөгчийг бэлтгэхэд анхаарч сургалтын чанарыг эрхэмлэх.
Удирдлагын академийн Онцгой байдлын удирдлага, стратегийн профессорын баг нь Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын удирдах ажилтныг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах чиглэлээр байгуулагдсан мэргэжлийн чиглэлийн профессорын баг юм. Тус багийн профессороор доктор/Ph.D/, хурандаа Ц.Бямбарагчаа, дэд профессороор, д/х Ц.Төрмандах нар ажиллаж байна.
Өнөөдрийн байдлаар Онцгой байдлын удирдлага, стратегийн профессорын баг нь “Онцгой байдлын стратеги-тактик, удирдлага”, “Хууль сахиулах удирдлага” мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтад Онцгой байдлын байгууллагын захиалгаар тус академид элсэн суралцаж байгаа алба хаагчдад Гамшгаас хамгаалах тухай хуулиар хүлээсэн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн хичээлүүдийг заахаас гадна, удирдах ажилтны нөөцөд авагдсан алба хаагчдад болон удирдах ажилтанд зориулсан богино хугацааны сургалтыг тусгай батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу явуулж байна.
 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ

ДХИС-ийн Удирдлагын академийн бүтцэд “Аюулгүй байдлын удирдлага, стратегийн профессорын баг”-ийг Хууль зүйн сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/147 дугаар тушаалаар байгуулж, бүтэц орон тоог өргөтгөсөн юм. Тус баг Удирдлагын академид хэрэгжүүлж буй “Аюулгүй байдлын стратеги-тактик, удирдлага”, “Хууль сахиулахын захиргааны удирдлага”, Хууль сахиулахын удирдлага” магистрын болон докторын сургалтын хөтөлбөрт туссан “Аюулгүй байдал судлалын үндэс”, “Олон улсын харилцаа”, “Дипломат ажиллагаа”, “Судалгааны арга зүй”, “Эрх зүйн онолын хөгжлийн түгээмэл чиг хандлага”, “Мэдээллийн аюулгүй байдал”, “Хувийн аюулгүй байдал” зэрэг хичээлийг заахаас гадна удирдах албан тушаалтанд зориулсан “Аюулгүй байдлын дамжаа”, “Албан тушаалын дамжаа” богино хугацааны сургалтыг зохион байгуулж явуулдаг. Аюулгүй байдал судлал, эрх зүйн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлж, суралцагсдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг удирдлага, арга зүйгээр хангах, удирдахуйн ухааны магистрын урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИЙН ПРОФЕССОРЫН БАГ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн удирдлага, стратеги профессорын багийн зорилго нь; Захиалагч байгууллагын хэрэгцээнд тулгуурлан сургалтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, шинэлэг арга зүйд суурилан зохион байгуулж, суралцагчдад шаардлагатай онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг олгох, зөв хандлагыг төлөвшүүлэхэд  оршино.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн удирдлага, стратегийн профессорын багийн профессороор докторант, хурандаа Б.Нямгомбо, дэд профессороор докторант, дэд хурандаа Ч. Нэргүй, ахлах багшаар докторант, ахмад Г.Наранбаяр нар ажиллаж байгаа бөгөөд практик байгууллагад 10-20 жил удирдах албан тушаалд ажилласан туршлагатай бөгөөд өөрсдийн практик туршлагад тулгуурлан удирдахуйн ухаан, аюулгүй байдал, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаарх мэргэжлийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг олгох сургалтыг явуулж байна. 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн удирдлага, профессорын баг нь сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний хүрээнд суралцагчдад эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтын талаарх мэдлэг олгох сургалтаас гадна “Команд – штабын сургалт”-ыг практик байгууллагатай хамтран нэгдсэн болон хэсэгчилсэн байдлаар зохион байгуулж, онцгой нөхцөлд ажиллах дадлага, чадвар эзэмшүүлдэг.
Багийн зүгээс Удирдлагын академийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, үе шаттайгаар хөгжүүлэхэд профессор, багш бүрэлдэхүүний мэргэжлийн ур чадвар, хандлага, хувийн хөгжил голлох үүрэгтэйг ухамсарлан, багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр Багшийн хөгжлийн төв, Сургалт, чанарын алба болон гадаад, дотоодын ижил төстэй сургалт, судалгааны байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд анхааран ажиллаж байна.  
УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН СУРГАЛТ
Удирдлагын академи нь захиалагч байгууллага болон суралцагчдын хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан сургалтын агуулгыг баяжуулах, зохион байгуулалт, арга зүй, технологийг боловсронгуй болгох, сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, суралцагчдад шинжлэх ухааны үндэслэлтэй онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг олгох, хандлагыг төлөвшүүлэх, багшийг чадваржуулах, эрдэмжүүлэхэд чиглэсэн бодлогыг баримтлан ажиллаж байна.
Удирдлагын академи нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны  яамнаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу “Хууль сахиулах удирдлага”, “Цагдаагийн стратеги-тактик, удирдлага”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн                                                                                                                                     стратеги-тактик, удирдлага”, “Онцгой байдлын стратеги-тактик, удирдлага”, “Хилийн стратеги-тактик, удирдлага” мэргэжлүүдээр магистрын зэрэг олгох сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд дээрх мэргэжлүүдээр үндсэн ангид харьяа агентлаг, байгууллагуудын удирдах албан тушаалын нөөц бүрдүүлэх бодлогын хүрээнд сонгон шалгаруулалтаар элсүүлэн авсан алба хаагчийг 2 жилийн хугацаанд ажлаас бүрэн чөлөөлөн сургаж, Удирдахуйн ухааны магистрын зэрэг хамгаалуулан “Цагдаагийн стратеги-тактик, удирдлага”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн стратеги-тактик, удирдлага”, “Онцгой байдлын стратеги-тактик, удирдлага”, “Хилийн стратеги-тактик, удирдлага”-ын мэргэжлийн дипломтойгоор төгсгөдөг.
Үндсэн ангид суралцагч нь цагдаагийн байгууллагад хэлтэс, газрын дарга, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллагад хэлтэс, газрын дарга, хорих ангийн дарга, онцгой байдлын байгууллагад хэлтэс, газрын дарга, аврах, гал унтраах ангийн дарга, хил хамгаалах байгууллагад хилийн тусгай ангийн захирагч, штабын даргын албан тушаалд бэлтгэгдэнэ. Удирдлагын академийн сонсогч нь цол, дүрэмт хувцас, цалингийн хангалтыг эдэлнэ. Тус академи нь төгсөгчийн энгэрийн тэмдэгтэй байна.
Захиалагч агентлаг, байгууллагуудын эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан 1.5 жилийн хугацаатай гарагийн хэлбэрийн сургалтыг 2017 оноос, улирлын хэлбэрийн сургалтыг 2018 оноос явуулж эхэлсэн бөгөөд гарагийн ангид суралцагч нь “Хууль сахиулах удирдлага” мэргэжлийн магистрын дипломтой, улирлын ангид суралцагч нь “Цагдаагийн стратеги-тактик, удирдлага”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн стратеги-тактик, удирдлага”, “Онцгой байдлын стратеги-тактик, удирдлага”, “Хилийн стратеги-тактик, удирдлага” мэргэжлийн магистрын дипломтой төгсөнө.
Удирдлагын академи нь мэргэжлийн диплом, магистрын зэрэг олгох үндсэн сургалтаас гадна удирдах ажилтныг давтан сургах “Стратегийн дамжаа”, шинээр албан тушаалд томилогдсон ажилтныг сургах “Албан тушаалын дамжаа”-ны сургалтыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.
Стратегийн дамжаа нь хэлтэс, газрын даргын албан тушаалд нэгэнт томилогдон тодорхой хугацаагаар ажиллаж буй алба хаагчдыг удирдахуйн арга барилд давтан сургах хэлбэрээр, эсвэл тодорхой чиглэлээр, жишээлбэл, “Гамшгийн болон онцгой нөхцөл байдал дахь цагдаагийн (шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн, хил хамгаалах байгууллагын) удирдлага”, “Терроризм ба төрийн тусгай албад” г.м. сэдэвчилсэн байдлаар зохион байгуулагдана. Мөн хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албаны удирдах ажилтны, эрүүгийн цагдаагийн удирдах ажилтны, хэв журмын албаны удирдах ажилтны, хорих байгууллагын удирдах ажилтны, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн, хил хамгаалах байгууллагын гэх зэргээр захиалгат сургалтыг төрөлжүүлэн зохион байгуулах боломжтой. “Стратегийн дамжаа” төгсөгчдөд  “Гэрчилгээ” олгоно.
Албан тушаалын дамжаанд захиалагч агентлагын газар, хэлтэст (хорих болон хилийн тусгай ангийн дарга, захирагч) шинээр албан тушаал дэвшин ажиллах ажилтныг богино хугацаанд сургаж, удирдахуйн арга барил, тухайн байгууллагын бодлого, үйл ажиллагааны журмуудтай танилцуулах юм. Албан тушаалын дамжаа төгсөгчдөд “Гэрчилгээ” олгоно.
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ
Удирдлагын академийн сургалтын үйл ажиллагааны үндсэн хэсгийн нэг нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил бөгөөд тус академийн эрдэмтэн, багш нар нь хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлагын үйл ажиллагаа түүнд тулгамдаж байгаа асуудалд онол, практик үйл ажиллагааны цогц судалгаа явуулахаас гадна тодорхой байгууллагын хүсэлтээр үйл ажиллагааны явцад нь судалгаа хийж дүгнэлт гаргах, байгууллагын хөгжлийн талаар мэргэжлийн  зөвлөгөө өгөх ажлыг эрхлэн гүйцэтгэдэг.
Тус академийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын салшгүй хэсгийн нэг нь онол, арга зүйн улирал тутмын “Хууль сахиулахуйн удирдлага” сэтгүүл юм. Уг сэтгүүлийн нийтлэлийн бодлого нь хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлагад тулгамдаж буй асуудлыг дэвшүүлэн гаргах, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход оршдог ба тус сэтгүүл хэвлэгдэн гарснаараа хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын албан хаагчид, их сургуулийн эрдэмтэн багш, судлаачид энэ чиглэлээр бичсэн өгүүлэл, нийтлэлээ хэвлүүлж олны хүртээл болгох өргөн боломж нээгдсэн.